خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش برای کلیه محصولات بصورت یک سند چاپی در اختیار مشتری قرار دارد. مشتری با خرید از ما به مدت معیین شده در سند میتواند از خدمات رایگان استفاده و بعد از آن به ازاء خدمات مبلغ از قبل مشخص شده ای از وی دریافت میشود.