نام و نام خانوادگی: حسن صالحوند

سمت: سرپرست شرکت ایران کاوه

نام و نام خانوادگی: ایرج خسروداد

سمت: رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: سید عماد آل طه

سمت: عضو هیئت مدیره