نام و نام خانوادگی: خانم نعمتی

سمت: رئیس حوزه مدیریت

نام و نام خانوادگی: سیدحسن میرتقی

سمت: سرپرست مدیریت برنامه ریزی جامع تولید

نام و نام خانوادگی: داود يگانه

سمت: مدير حراست

نام و نام خانوادگی: حسين صفايى نيكجو

سمت: مديرمالى و اقتصادى

نام و نام خانوادگی: حميدرضا تاج پور

سمت: مدیرامور حقوقی و قراردادها

نام و نام خانوادگی: ايزديار امانى

سمت: مدیر بازرگانی

نام و نام خانوادگی: عباد ناصری

سمت: مدیرخدمات فنی و قالب ابزار

نام و نام خانوادگی: مهدی علی آبادی

سمت: سرپرست مدیریت تولید

نام و نام خانوادگی: علی قربانی زیازی

سمت: سرپرست مدیریت کیفیت

نام و نام خانوادگی: محمدرضا کریمی

سمت: جانشین مدیر برنامه ریزی جامع تولید

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدامین مهدوی

سمت: سرپرست مدیریت طرح و برنامه

نام و نام خانوادگی: حجت الله خالو باقری

سمت: سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش

نام و نام خانوادگی: مجتبی خلیلی

سمت: سرپرست مدیریت مهندسی

نام و نام خانوادگی: یعقوب جعفری

سمت: مشاور مدیرعامل و رئیس ارتباطات

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی آقامحمدی

سمت: مشاورمدیرعامل در امور مهندسی خودرو

نام و نام خانوادگی: محمدرضا خدایی

سمت: سرپرست مدیریت منابع انسانی و رفاه

نام و نام خانوادگی: شهرام احمدزاده پناهی

سمت: مدیرحسابرسی داخلی