داود يگانه
مدير حراست
عرفان عقبایی خاک
سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل و ارتباطات
حسين صفايى نيكجو
مدير مالى
حميدرضا تاج پور
مدیر امور حقوقی و قراردادها
ايزديار امانى
مدیر بازرگانی
عباد ناصری
مدیر نت و خدمات فنی
سیدمحمدامین مهدوی
سرپرست مدیریت طرح و برنامه
مجتبی خلیلی
سرپرست مدیریت مهندسی
مهدی نجفی
مشاور مدیرعامل در امور بازاریابی و فروش
شهرام احمدزاده پناهی
مدیر حسابرسی داخلی
محمود مسعودی
مدیریت کیفیت
جمشید حسین زاده فضل
سرپرست مدیریت منابع انسانی و رفاه
سید جواد میرزاده واقفی
سرپرست مدیریت تولید
یعقوب جعفری
مشاور مدیرعامل و رئیس ارتباطات
محمدمهدی آقامحمدی
مشاور مدیرعامل در امور مهندسی خودرو