فروش اعتباري

مدارك مورد نياز 1-ارائه فرم تائيديه حساب بانكي خريدار مطابق با فرمت اعلامي شركت 2-پرينت حساب جاري خريدار مربوط به چكهاي تسليمي به شركت (حداقل 6 ماه آخر)