خط مشی کیفیت و زیست محیطی

شرکت ایران کاوه سایپا همواره خود را متعهد به رعایت حقوق مصرف کنندگان میدانسته است.

از این رو تمامی شرایط فروش شرکت در هر زمان براساس رعایت حداکثری حقوق مشتری است.

در ضمن محصولات ما بطور جامع پیرو قوانین حفاظت از محیط زیست طراحی میگردند.