دیگر محصولات این گروه

 • كمپرسي سه محور ( معدني )

  دسته : تریلر

 • تريلركمپرسي سه محور (معدني )

  دسته : تریلر

 • تريلر كفي سه محور

  دسته : تریلر

 • تریلر تانکر دو محور

  دسته : تریلر

 • تریلر تانکر سه محور

  دسته : تریلر

 • تریلر کفی دو محور

  دسته : تریلر

تريلركمپرسي سه محور (معدني )