تلفکس: 92108289-026

تلفن شركت: 2-92108270-026

داخلی: 240

پیامك: 30008801001000

تلفن صدای مشتری: 92108292‌‌-026